DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op deze website www.klein-brabant.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt verantwoordelijkheid neer bij ons als buurtcomité WijKleinBrabant (hierna: buurtcomité) om aan te tonen dat wij aan de privacyregels voldoen. Wij als buurtcomité willen voldoen aan deze verantwoordingsplicht en dus meewerken aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.
 
De wet AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens en wij zullen ons hier, zover van toepassing, aan houden.
  • Toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang
  • of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde
  • belangen.
In dit kader hebben wij als buurtcomité kennis genomen van de AVG en wij zullen naar eer en geweten aan de wet voldoen.
 
Het buurtcomité zal onderstaande Privacy bepalingen respecteren:
1.1 Het buurtcomité zal uw gegevens (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, email) verwerken en opnemen in één of meer bestanden. Deze bestanden zijn alleen voor leden van het buurtcomité beschikbaar en zullen daarbuiten niet gebruikt worden. Noch zullen deze gegevens aan derden worden vervreemd of verkocht.
1.2 De persoonsgegevens worden geregistreerd in een overzicht dat alleen voor leden van het buurtcomité toegankelijk is.
1.3 Het doel van de verwerking van uw gegevens is het door WijKleinBrabant bijhouden van een bestand, dat gebruikt wordt om buurtbewoners te benaderen voor activiteiten in de buurt, het toezenden van de nieuwsbrief en om te voldoen aan de verzoeken die ontvangen zijn bij Vraag en Aanbod.
1.4 De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn alle gegevens die u zelf invult op het aanmeldingsformulier bij het aanmelden als buurtbewoner bij het buurtcomité WijKleinBrabant. 
1.5 Door u als bewoner van Klein Brabant en de Oisterwijkstraat aan te melden als abonnee van de nieuwsbrief, verleent u uitdrukkelijk toestemming aan het buurtcomité om u persoonlijk, naast de nieuwsbrief, uitnodigingen voor evenementen toe te zenden.
1.6 Indien u geen prijs meer stelt op het door of namens het buurtcomité zenden van aan u persoonlijk gerichte mails, kunt u dit kenbaar maken aan het buurtcomité.
1.7 U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een mail te sturen naar het buurtcomité.
 
Gebruik van foto’s en video’s
In het kader van de uitvoering van activiteiten van het buurtcomité kunnen foto’s en/of video’s die tijdens een evenement gemaakt zijn, worden gepubliceerd op de website, facebook en lokale en/of regionale nieuwsbladen. Wij zullen ons zoveel mogelijk beperken tot overzichtsfoto’s en –video’s. 
Wanneer u liever geen enkele publicatie wenst om welke reden dan ook dan respecteren wij deze keuze. U kunt dit uitsluitend schriftelijk of via mail kenbaar maken bij het buurtcomité.
Indien wij foto’s en/of video’s van kinderen, waarop zij prominent en herkenbaar in beeld zijn, willen publiceren zullen we voor publicatie altijd toestemming aan de betreffende ouders vragen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. www.klein-brabant.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Beschikbaarheid Informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zoveel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij beheerders van www.klein-brabant.nl te Vught of bij derden welke bij toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan www.klein-brabant.nl.

Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door beheerders, te bereiken via het contactformulier.