Het is anno nov. 2023 en zijn de plannen voor de verdiepte ligging van de spoorlijn door Vught (bijna) definitief. Op dit moment liggen 2 lijnen van Tilburg-Vught en 2 lijnen van Eindhoven-Vught.
Tussen Vught en Den Bosch liggen slechts 3 lijnen waardoor treinen geregeld van/naar Vught-Den Bosch gebruik dienen te maken van één lijn en hierdoor op elkaar moeten wachten wat voor oponthoud op het spoor zorgt.
Dus moet er een vierde lijn bij en besloten is om de lijn, komende vanuit Tilburg, over de 2 lijnen van- en naar Eindhoven te leggen. Een zgn. Fly-over die t.h.v. Lekkerbeetjenlaan-Rembrandtlaan komt te liggen. Om dit te realiseren zal de spoorlijn vanuit Den Bosch gezien ná de Loonsebaan zakken. Hierdoor wordt meteen gebruik gemaakt om het verdiept te laten tot aan de Wolfskamerweg-Laagstraat.
De overwegen op de Esschestraat, Helvoirtseweg en de Molenstraat-Repelweg komen hierdoor te vervallen. Ook de overweg aan de Wolfskamerweg-Laagstraat komt te vervallen en wordt hier een tunnel voor het verkeer gerealiseerd. Het huidige kinderdagverblijf, t.o. Bijnen-Uitvaartzorg, wordt gesloopt om plaats te maken voor een tijdelijke spoorwegovergang.

Spoor Vught

De belangengroep Klein Brabant is vanaf het begin (2009) vertegenwoordigd geweest in de overkoepelende Samen Voor Vught. Samen hebben we de belangen behartigd voor ALLE bewoners van Vught die op welke manier dan ook iets te maken hebben met het spoor.
Voor de wijk Klein Brabant hebben we ons ingezet om ook ter hoogte van onze wijk een verdiepte ligging te realiseren maar dat plan werd ‘afgeschoten’.
De kosten voor het tijdelijk verplaatsen van de spoorlijnen, het verdiepen en wederom terugplaatsen van de spoorlijnen t.h.v. Klein Brabant werden een 10 jaar geleden al geraamd op € 85 mln.
Het opkopen van een deel van Klein Brabant zou veel goedkoper zijn geweest en is naar een alternatief gezocht in de vorm van raildempers EN geluidschermen van slechts 1 mtr. hoog. De belangengroep is hiermee niet akkoord gegaan en heeft het uiteindelijk op papier gekregen dat de geluidswal, die vlak langs het spoor op het talud komt te staan, een hoogte van 2.50 mtr. krijgt.
Het talud zelf ligt 1.50 mtr. hoger dan de bestrating van Klein Brabant. Dus totaal 4 mtr.
De huidige geluidsbelasting op de woningen ligt rond de 70 dB. Wettelijk is 65 dB toegestaan en de nieuwe situatie zal op 60 dB komen.

Spoor- en trillingsperikelen Klein Brabant     door: Erik Op den Camp

Zoals jullie weten gaat het spoor in Vught de komende jaren op de schop. Over een lengte van ruim één kilometer wordt het spoor in het centrum verdiept aangelegd. Het spoor langs Klein Brabant blijft hetzelfde. Wel worden geluidsschermen geplaatst die de geluidsbelasting proberen te beperken. Met betrekking tot trillingen worden geen maatregelen genomen. Als de goederentreinen vanaf 2028 – 2029 vooral ’s nachts veel frequenter gaan rijden (elke 5 – 10 min. een trein) dan gaan we dit zeker merken. Nachtelijke goederentreinen kunnen een nadelig effect hebben op jouw nachtrust. Hier maak ik me veel zorgen over. Over trillingen is niet zo veel bekend. Maatregelen om trillingen tegen te gaan zijn duur.


Afgelopen 14 november zijn we met een aantal wijkbewoners aanwezig geweest bij een uitleg over trillingen veroorzaakt door de treinen over het spoor. Deze sessie is georganiseerd door Samen voor Vught (www.samenvoorvught.nl) . Er werd uitgelegd dat het erg belangrijk is om op
voorhand te monitoren hoe de trillingen zich manifesteren in de wijk. Nu al is bekend dat het ene huis in Klein Brabant wel en het andere huis geen last heeft van trillingen. Dit geldt niet alleen voor de woningen dichtbij het spoor!
Het is de bedoeling om een netwerk van trilling meters langs het spoor in Vught op te zetten. Een nulmeting zogezegd. Deze nulmeting wordt gemonitord door een wetenschapper van TUE (Arnold Koopman). Hij gaat de verzamelde data analyseren en probeert hieruit conclusies te trekken. Het meetnetwerk zal gedurende de bouw (5 – 6 jaar) en daarna blijven bestaan om zo ook de veranderingen te kunnen blijven volgen.
Als er schade ontstaat aan onze woningen staan we sterker als we kunnen aangeven dat dit door de grote hoeveelheid goederentreinen wordt veroorzaakt. Dit hebben wij gemeten!
Het spoorboekje en de meetresultaten spreken voor zich.
Als we nu gaan meten beschikken we ook over huidige gegevens. Nulmeting is objectief!
In Vught wordt nu ook al gemeten door Samen voor Vught. Maar slechts met 3 apparaten die in noorden, midden en zuiden van Vught staan opgesteld. Omdat trillingen zich zeer grillig gedragen zijn drie meetpunten te weinig. Als we dit netwerk willen uitbreiden met trilling meters in Klein Brabant moeten we dat helaas zelf betalen.
De professionele Axilog III apparatuur kost ruim € 3.000 per stuk. Een handzamer MEMS Wireless Vibratie Metersysteem is met ca. € 500 per stuk betaalbaarder.


Mijn oproep is om met de wijk (195 woningen) een aantal apparaten te kopen en deze in de wijk de komende jaren te laten rouleren. Dan staan we sterk als er onverhoopt schade door trillingen aan onze woningen ontstaat! De komende jaren wijzigt er niet veel maar als de verdiepte ligging gereed is gaan de goederentreinen meer en veel frequenter rijden. Hoe langer de meetperiode vóór de wijziging hoe beter.
Als je interesse hebt kun je je melden bij Erik Op den Camp, Klein Brabant 62 . Ik zal de aanvragen coördineren in overleg met Samen voor Vught.
Voor meer informatie over het meetprogramma geïnitieerd door Samen voor Vught zie:
https://samenvoorvught.nl/?q=node/82
Meld je aan voor de nieuwsbrief van ProRail https://www.prorail.nl/projecten/verdiepte-ligging-spoor-vught

 

 

 

 

37B97ED1 CD7D 4648 8EE3 285C7E935796